Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento dokument upravuje podmínky použití služby Zdravý Stůl, jakož i další právní vztahy vznikající při používání služby Zdravý Stůl (dále jen „Podmínky“).
 2. Služba Zdravý Stůl (dále jen „Služba“) poskytuje uživatelům Služby (dále jen „Uživatelé/Uživatel“) individuální jídelníčky a seznam potravin, které jsou potřebné k přípravě pokrmů obsažených v jídelníčku.
 3. Poskytovatelem Služby (dostupné na internetové adrese www.zdravystul.cz) je:
  Firma: AI NUTRITION LIMITED
  Sídlo: Kemp House, 160 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX
  Company No: 11238932
  VAT Reg No: 289 5742 41
  Email: info@zdravystul.cz
  (dále jen „Poskytovatel“)
 4. Dodavatelem potravin je:
  Firma: Velká Pecka s.r.o.
  Sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín
  IČ: 03024130
  zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 226550
  (dále jen „Dodavatel“)

II. Služba Zdravý Stůl

 1. Služba Zdravý Stůl je dostupná na adrese www.zdravystul.cz.
 2. Služba poskytuje individuální jídelníčky (dále jen „Jídelníček/Jídelníčky“) a seznam potravin, které jsou potřebné k přípravě pokrmů obsažených v jídelníčku (dále jen „Seznam“). Uživatel má možnost nakoupit potraviny uvedené v Seznamu na internetovém obchodu dostupném na www.rohlik.cz.
 3. Jídelníček je sestaven po vyplnění vstupní konzultace (dále jen „Konzultace“) Uživatelem, která je součástí registrace. Jídelníček je zasílán Uživateli prostřednictvím aplikace dostupné na adrese app.zdravystul.cz (dále jen „Aplikace“).

III. Registrace Uživatele

 1. Registrace uživatele probíhá na adrese app.zdravystul.cz. Aby mohl Uživatel Službu používat, musí při registraci vyplnit Konzultaci, na jejímž základě mu je pravidelně připravován Jídelníček.
 2. Uživatel může v Konzultaci zvolit, že Jídelníček bude připravován pro více osob.
 3. V Konzultaci musí Uživatel poskytnout zejména následující pravdivé údaje:
  1. Kontaktní údaje – celé jméno, emailovou adresu
  2. Údaje o fyzické stavbě, životním stylu, výživových preferencích a alergiích
 4. S osobními údaji Uživatele a údaji o zdravotním stavu Uživatele je nakládáno v souladu s dokumentem „Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů“ a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

IV. Uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem

 1. Předmětem smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem je poskytnutí Služby (dále jen „Smlouva“).
 2. Smlouva mezi Uživatelem a Poskytovatelem je uzavřena okamžikem dokončení registrace.
 3. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Poskytování Služby může Uživatel ukončit podle čl. IX Podmínek.
 4. Služba je poskytována zdarma.

V. Zprostředkování kupní smlouvy s Dodavatelem

 1. Uživatel může potraviny uvedené v Seznamu nakoupit na internetovém obchodu Rohlík (dostupný na www.rohlik.cz) (dále jen "Rohlík").
 2. Pro nakupování na rohlíku musí mít Uživatel založený uživatelský účet na stránce www.rohlik.cz a k tomuto účtu musí mít zřízen přístup pomocí emailu a hesla.
 3. Pokud Uživatel nakupuje na Rohlíku, přihlásí se v Aplikaci Zdravý Stůl pomocí svých přihlašovacích údajů. Přihlášením se Uživateli vloží položky ze Seznamu do nákupního košíku na stránce www.rohlik.cz. Uživatel si poté může nákupní košík na Rohlíku upravit.
 4. Smlouvu s provozovatelem Rohlíku Uživatel uzavírá svým jménem.
 5. Poskytovatel neodpovídá za řádné splnění smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a provozovatelem Rohlíku.

VI. Omezení odpovědnosti

 1. Služba poskytuje nutričně vyvážené jídelníčky pro osoby bez zdravotních problémů a bez dietních omezení ze zdravotních důvodů. V případě, že Uživatel má některá dietní omezení, Poskytovatel nemůže zaručit vhodnost Jídelníčku pro tyto osoby. Poskytovatel neodpovídá za případnou újmu způsobenou na zdraví těmto osobám.
 2. Poskytovatel neodpovídá za škodu či újmu způsobenou chybným vyplněním Konzultace.
 3. U osob se zdravotními problémy spojenými s dietními omezeními Služba plně nenahrazuje individuální odborné poradenství. V případech konkrétních zdravotních potíží je doporučená individuální konzultace lékaře.

VII. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen řádně provozovat Službu, zejména tím, že:
  1. Zpřístupní Aplikaci na internetové adrese www.zdravystul.cz
  2. Bude včas a řádně připravovat Jídelníčky Uživatelům
 2. Poskytovatel je povinen umožnit přístup do Aplikace ihned po dokončení registrace.
 3. Poskytovatel je povinen Uživatelům poskytovat Jídelníčky s ohledem na obsah Konzultace.
 4. Poskytovatel je správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji Uživatelů v souladu s tímto nařízením, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s dokumentem Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů.
 5. Poskytovatel neodpovídá za nepřetržitý provoz Aplikace a internetové stránky www.zdravystul.cz.

VIII. Práva a povinnosti Uživatelů

 1. Uživatel je povinen vyplnit o sobě správné a pravdivé údaje, zejména pak Kontaktní údaje (celé jméno, emailovou adresu).
 2. Uživatel je oprávněn využívat Službu ihned po dokončení registrace.
 3. Uživatel je oprávněn ukončit poskytování Služby (viz čl. IX).
 4. Uživatel odesláním registračního formuláře prohlašuje, že si přečetl tyto Podmínky, porozuměl jejich obsahu a souhlasí s jejich obsahem a zavazuje se, že je bude dodržovat.
 5. Souhlasem s Podmínkami Uživatel souhlasí s obchodními podmínkamizásadami ochrany osobních údajů Dodavatele.

IX. Ukončení Služby a odstoupení od Smlouvy

 1. Uživatel a Poskytovatel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů.
 2. Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu.
 3. Uživatel je oprávněn kdykoli ukončit poskytování Služby. Poskytování Služby je ukončeno doručením písemného oznámení Poskytovateli.

X. Autorská práva

 1. Společnost AI Nutrition Ltd je vlastníkem Služby.
 2. Služba je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
 3. Obsah Služby není možné volně šířit, upravovat či uchovávat, nebo k němu vykonávat jiná majetková práva bez souhlasu Poskytovatele.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit a doplňovat tyto podmínky, včetně ceny Služby. Změny podmínek nabývají účinnosti zveřejněním na internetové adrese www.zdravystul.cz. O změně podmínek Poskytovatel Uživatele informuje vhodným způsobem.
 2. Právní vztah mezi Poskytovatelem a Uživateli se řídí právním řádem České republiky.
 3. Mimosoudním subjektem pro řešení sporů ze Smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00, dostupné na adr.coi.cz.
 4. V případě, že se některá ustanovení těchto podmínek stanou neplatnými pro rozpor s právními předpisy nebo dobrými mravy, tato neplatnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení a platnost a účinnost těchto podmínek. Poskytovatel je povinen neplatné ustanovení nahradit novým, které bude sjednáno v duchu ostatních ustanovení podmínek.

V Praze dne 21. 9. 2019