Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento dokument upravuje podmínky použití a ochrany osobních údajů uživatelů služby Zdravý Stůl (dále jen „Uživatel/Uživatelé“).
 2. Tento dokument je zpracován v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze identifikovat na základě identifikátorů, například na základě kontaktních údajů, lokačních údajů, síťového identifikátoru, nebo na základě zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.
 4. Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány na základě smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem služby Zdravý Stůl (dále jen „Služba”).
 5. Poskytovatelem Služby (dostupné na internetové adrese www.zdravystul.cz) je:
  Firma: AI NUTRITION LIMITED
  Sídlo: Kemp House, 160 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX
  Company No: 11238932
  VAT Reg No: 289 5742 41
  Email: info@zdravystul.cz
  (dále jen „Poskytovatel“)
 6. Dodavatelem potravin je:
  Firma: Velká Pecka s.r.o.
  Sídlo: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín
  IČ: 03024130
  zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 226550
  (dále jen „Dodavatel“)
 7. Poskytovatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů: Veronika Kaplanová, dpo@zdravystul.cz.

II. Účel zpracování osobních údajů Uživatelů

 1. Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovány za účelem řádného poskytování Služby Zdravý Stůl.
 2. Údaje o zdravotním stavu Uživatelů jsou zpracovány za účelem přípravy Jídelníčku a zlepšování služeb.
 3. Kontaktní údaje a lokalizační údaje jsou zpracovány za účelem doručení nákupu potravin Dodavatelem.
 4. Údaje o Uživatelích, kteří k tomu dali souhlas, jsou zpracovány k marketingovým účelům.

III. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je správcem osobních údajů Uživatelů.
 2. Poskytovatel je povinen zejména:
  1. Přijmout taková technická a organizační opatření, aby nedošlo ke změně, zneužití či odcizení osobních údajů Uživatelů
  2. Nepoužívat osobní údaje Uživatelů k jinému účelu než k účelu vymezenému v tomto dokumentu
  3. Neposkytnout osobní údaje Uživatelů třetím osobám bez souhlasu Uživatelů
  4. Na žádost Uživatele odstranit ze své databáze všechny údaje, které se ho týkají
 3. Poskytovatel je oprávněn poskytnout vybrané údaje o Uživatelích Dodavateli.
 4. Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit osobní údaje Uživatelů pouze pověřeným osobám.
 5. Poskytovatel zpracovává na webové stránce www.zdravystul.cz soubory cookies třetích stran.

IV. Práva a povinnosti Uživatelů

 1. Uživatelé jsou povinni při registraci vyplnit vstupní konzultaci (dále jen „Konzultace“). Vyplnění Konzultace je nezbytné pro přípravu Jídelníčku a řádné poskytování Služby.
 2. V Konzultaci je Uživatel povinen vyplnit pravdivě tyto údaje:
  1. Kontaktní údaje – celé jméno, emailovou adresu
  2. Údaje o fyzické stavbě, životním stylu, výživových preferencích a alergiích
 3. Uživatel je oprávněn požadovat, aby po ukončení smluvního vztahu s Poskytovatelem Poskytovatel odstranil informace o Uživateli a dál je nevyužíval.
 4. Uživatel je oprávněn požadovat, aby mu Poskytovatel zaslal přehled osobních údajů, které o něm uchovává.
 5. Uživatel je oprávněn od Poskytovatele získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jím zpracované osobní údaje o Uživateli a předat je jinému správci.
 6. Uživatel je oprávněn, aby Poskytovatel opravil chybné údaje o Uživateli.
 7. Uživatel je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že Uživatel tento souhlas odvolá, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování Služby uzavřené s Uživatelem.
 8. Uživatel je oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům.
 9. Uživatel je oprávněn vznést námitku proti způsobu a účelu zpracování osobních údajů.
 10. V případě, že Uživatel má za to, že jsou jeho osobní údaje zpracovány v rozporu s právními předpisy nebo s těmito podmínkami, je oprávněn kontaktovat Poskytovatele. V případě, že se Uživatel domnívá, že bylo jeho právo na ochranu osobních údajů porušeno, je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).

V. Zpracování osobních údajů

 1. Poskytovatel osobní údaje Uživatelů používá pouze k účelům stanoveným v těchto podmínkách.
 2. Poskytovatel uchovává osobní údaje Uživatelů po dobu poskytování Služby a 3 let od ukončení poskytování Služby. Uživatel je oprávněn požadovat, aby Poskytovatel odstranil z databáze všechny údaje o Uživateli. Toto právo je vykonáváno prostřednictvím písemné žádosti odeslané na kontaktní emailovou adresu Poskytovatele.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním registračního formuláře Uživatel souhlasí s těmito podmínkami.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit a doplňovat tyto podmínky. Změny podmínek nabývají účinnosti zveřejněním na internetové adrese www.zdravystul.cz. O změně podmínek Poskytovatel Uživatele informuje vhodným způsobem.
 3. V případě, že se některá ustanovení těchto podmínek stanou neplatnými pro rozpor s právními předpisy nebo dobrými mravy, tato neplatnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení a platnost a účinnost těchto podmínek. Poskytovatel je povinen neplatné ustanovení nahradit novým, které bude sjednáno v duchu ostatních ustanovení podmínek.

V Praze dne 21. 9. 2019